Política de privacitat

El lloc web www.laminand.com és propietat de Laminand (d’ara endavant, Laminand), amb domicili a l’efecte de notificacions a Carrer Camp Pauet n1. 4t-3a, CIF núm. F-163580-F, i adreça de correu electrònic info@laminand.com, i a través del mateix es proporciona informació sobre les seves activitats i/o serveis.

Número de registre de comerç de Laminand: 928188C.

L’accés i ús del lloc web atribueix al que ho realitza la condició de “Usuari” i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents al moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués íntegrament les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb les mateixes, haurà d’abstenir-se d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Laminand per part dels usuaris que accedeixin i/o naveguin per www.laminand.com. Les presents condicions generals s’exposen en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web laminand.com, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.


PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

La utilització del lloc web de Laminand és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que l’accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, serà necessari que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privadesa i les Condicions Generals específiques, no sent possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

Laminand prohibeix expressament:
Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de Laminand o a tercers.
Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).
L’usuari es compromet no a utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar a tot moment les presents condicions generals.

Laminand podrà interrompre a qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.


SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per Laminand, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que Laminand únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

Laminand es reserva el dret a modificar a qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. Laminand no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en laminand.com.

A més, a través del lloc web laminand.com, poden posar-se a la disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferts per tercers aliens, els quins es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. Laminand no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

Aquells continguts -tant gràfics com a escrits- elaborats i inclosos pels usuaris, a través de col·laboracions o mitjançant la introducció voluntària dels mateixos, ben directa o indirectament -a través d’enllaços o links-, són d’exclusiva responsabilitat dels propis usuaris, quedant expressament exempt Laminand de tota responsabilitat.

L’usuari que introdueixi qualsevol contingut en el lloc web laminand.com manifesta l’absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar d’aquests continguts.

L’usuari també es fa responsable de les opinions introduïdes en el xat i fòrums posats a la seva disposició, si escau, a través del lloc web. Laminand no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els referits fòrums i podrà retirar aquests continguts i/o impedir l’accés als usuaris que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de Jutjats i Tribunals els fets que siguin constitutius d’algun tipus d’il·lícit penal o civil.


TERCERA.- RESPONSABILITAT.

Laminand en cap cas serà responsable de:
Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.

Laminand es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

Laminand col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades al moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.


QUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

Laminand és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena, per qualsevol mitjà, de la marca Laminand, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Laminand. Queden reservats tots els drets.

De la mateixa manera, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web laminand.com es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de Laminand.

Laminand pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenlaces a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar a qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com a escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari qui afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al Laminand.


CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació andorrana. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.


SEXTA.- MISCELANEA.

En cas que qualsevol clàusula del present document fos declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Laminand podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de Laminand.