Bases Legals de participació en la promoció

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’Empresa LaminAnd amb domicili en C/camp pauet n1 4t-3a, CIF núm. F-163580-F, i adreça de correu electrònic info@laminand.com, organitza amb finalitats promocionals el sorteig (d’ara en avant, “la Promoció”), a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents en a Andorra i Espanya i majors d’edat d’acord amb el que es disposa en l’apartat de condicions per a participar.

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 25 de novembre 2021, i finalitzarà el dia 26 de desembre 2021. L’Empresa es reserva la facultat de no procedir a dur a terme l’acció promocional si per a la data reflectida de finalització de la mateixa no s’ha registrat una participació superior a 300.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

És important subratllar que la participació en el Concurs suposa l’acceptació incondicional i el respecte del que es disposa en les presents Bases Legals.

Els requisits de participació seran els següents:

 • Podran participar aquelles persones que resideixin a Andorra o Espanya i que siguin majors de 18 anys.
 • Només podran participar aquells que emplenin correctament el formulari del sorteig i hagin seguit a LaminAnd en les seves Xarxes Social (instagram, facebook, i /o tiktok).
 • Les dades personals amb els quals els participants emplenen el formulari d’inscripció hauran de ser dades veraces.
 • Els Participants només podran inscriure’s una vegada en la present promoció.
4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà un guanyador/a per sorteig el dia 31 de desembre 2021.

La selecció dels guanyadors i suplents es realitzarà de manera aleatòria a través d’un algoritme informàtic. El procés es gravarà per garantir la transparència del resultat del sorteig.
El guanyador/a obtindrà com a premi:

 • Una làmina efectes (color i mesura del marc -24×30, 30×40 o 40x50cm- a escollir) : 59€
 • Detall nadalenc – polsera: 6€
 • Ampolla fibra de bambú: 14€
 • Tassa vintage personalitzada: 13€
 • Motxilla negra de suro personalitzada: 15€
 • Estoig de jute personalitzat: 13€
 • Bloc de notes de polièster personalitzat: 10€
 • Set estoig: 4€
 • Set palletes reutilitzables: 5€
 •  Dues tasses de ceràmica: 6€
 • Dos raspalls de dents de bambú personalitzat: 16€
 • Mini pissarra doble: 10€
 • Joc mikado personalitzat: 10€
 • Una làmina bàsica (color i mesura del marc -24×30, 30×40 o 40x50cm- a escollir): 38€

El guanyador/a podrà contactar amb l’Empresa durant el termini de deu dies a comptar des de la data en la qual s’anunciï en perfil social de la marca. En cas que en el termini estipulat no es produís tal contacte es procedirà a declarar el sorteig desert.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- LIMITACIONS

Si hi ha alguna evidència que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no foren vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Els menors de divuit anys. (ii) Els residents fora d’Andorra i Espanya. (iii) Qualsevol persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi entregat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.

LaminAnd es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumit per LaminAnd en les presents Bases Legals.

S’estableix un termini de 30 dies naturals des de la data de la concessió del premi, per a efectuar la demanda dels productes personalitzats.

S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per a efectuar qualsevol reclamació motivada. LaminAnd es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que pogueren vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulneren els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment pogueren ferir la sensibilitat d’altres participants.

Qualsevol intent d’entorpir el bon desenvolupament del Concurs sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmat donarà lloc a la desqualificació immediata del participant anul·lant-se la seva candidatura.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici de qualsevol mena que pogueren patir els Participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que pogueren impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de LaminAnd i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent-hi la pàgina web de participació.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’Empresa responsable del tractament de les seves dades és Mailchimp, servei de màrqueting per correu electrònic.

LaminAnd es pren de debò la protecció de la seva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura.

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada Participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporats a el fitxer titularitat per a tramitar la participació en el concurs i per a comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.

L’informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzats per participar en la present promció i per rebre información sobre promocions, oferetes, novetats de l’Empresa LaminAnd.

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a LaminAnd, qualsevol modificació d’aquests. LaminAndes reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tindre la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a LAminAnd de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent direcció d’email info@laminand.com indicant, el motiu de la seva petició.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.

L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

Per a més informació, pots consultar la política de privacitat de LaminAnd a través del següent enllaç: https://laminand.com/politica-de-privacitat/

10.- CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei andorrana. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat del Participant.

Entrar a Laminand

Obre el xat
Tens algun dubte?
LaminAnd
Bones Laminander, necessites ajuda o vols consultar-nos quelcom? Consulta'ns sense compromís!